Loading...
Banner website
Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính
Cập nhật: 13/03/2019
Lượt xem: 130
Ngay từ quý 1 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác CCHC, nhất là cải cách các thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính, cải cách tài chính công, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Trong quý 1, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành 11 văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác cải cách hành chính và chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công việc, gắn trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, từng bước tạo được chuyển biến quan trọng về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức ngành Khoa học và Công nghệ về công tác CCHC.
Đối với công tác cải cách thể chế, Sở đã thường xuyên rà soát và kịp thời tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh hủy bỏ hoặc sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực của ngành, cụ thể như: Ban hành Kế hoạch số 132/KH-KHCN ngày 28/01/2019 Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản QPPL năm 2019 và thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) liên quan đến lĩnh vực KH&CN, văn bản QPPL theo yêu cầu của UBND tỉnh, Sở Tư pháp; Thực hiện tham mưu, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định Quy chế soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Tiến hành quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở theo quy định; Tăng cường triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi của ngành quản lý nhằm đảm bảo mục đích thực hiện có hiệu quả, thường xuyên, kịp thời công tác tự kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của ngành, đôn đốc phòng chuyên môn của Sở trong việc xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật.
Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Sở KH&CN tiếp tục duy trì thực hiện 40 thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ đã được ban hành kèm theo Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh.
Thực hiện rà soát, cập nhật trình ban hành bổ sung 01 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo Quyết định số 2405/QĐ-BKHCN ngày 24/8/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Duy trì việc niêm yết công khai các quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 1989/QĐ-UBND tỉnh ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh tại trụ sở cơ quan, Trung tâm Hành chính công tỉnh, website và Cổng thông tin điện tử của Sở. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát cập nhật trên cổng dịch vụ công của tỉnh và Trang TTĐT của tỉnh theo quy định. Tiếp tục duy trì cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cấp độ 1; 2 trên trang thông tin điện tử đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http//khcn.sonla.gov.vn. Triển khai nâng cấp số lượng TTHC thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo kế hoạch. Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng, trước hạn cho 01 hồ sơ TTHC .
Trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Sở đã tổ chức kiện toàn Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La theo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 30/01/2019; Kiện toàn Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La. Tiếp tục, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 17/12/2017 của Tỉnh ủy Sơn La.
Duy trì tốt việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 góp phần tích cực trong giải quyết các việc chuyên môn của các phòng chuyên môn, các đơn vị; Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong hoạt động quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác.
Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được,khắc phục những hạn chế, trong thời gian tới, công tác CCHC của Sở tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Tăng cường công tác tuyên truyên, quán triệt phố biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC và công tác rà soát TTHC. Cụ thể hoá để chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai trong toàn ngành kịp thời, chất lượng, hiệu quả.
Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác CCHC và công tác cải cách thủ tục hành chính.
Chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời các kế hoạch công tác CCHC năm 2019.
Tiếp tục tăng cường công tác tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thế hóa các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Thực hiện tốt việc rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng luật đã ban hành theo kế hoạch.
Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, cập nhật thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết từ Bộ Khoa học và Công nghệ, kịp thời trình ban hành bổ sung.
Kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ toàn ngành gắn với thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019. Thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ công chức, viên chức có chất lượng theo từng giai đoạn.
Giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với CBCCVC theo quy định của pháp luật.
Đôn đốc chỉ đạo thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan, đơn vị theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
Tăng cường hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng trong việc sử dụng ngân sách nhà nước.
Duy trì, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan Sở và các đơn vị. Đôn đốc việc công bố HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hệ thống mạng LAN; nâng cấp phiên bản hệ thống quản lý văn bản điều hành; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước hướng tới mục tiêu thực hiện Chính phủ điện tử.
Phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La trong việc tiếp nhận, xử lý và trả hồ sơ các TTHC thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ đảm đúng qui định.
                                                                           Ánh Nguyệt
 

Về trang trước    Lên đầu trang
 
 
 
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 6.971.881

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT