Loading...
Banner website
Trang chủ
Lãnh đạo sở
 
Lãnh đạo sở
Cập nhật: 11/07/2018
Lượt xem: 7953

                                                                                    

  

 

GIÁM ĐỐC

 Phạm Quang An

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Đức

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Mạnh Hùng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lường Thị Hân

      


THÔNG TIN VỀ  LÃNH ĐẠO, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 
PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TRONG LÃNH ĐẠO SỞ

1. Đồng chí: Phạm Quang An

- Chức vụ: Giám đốc Sở
- Điện thoại: 02123.852.493
- Địa chỉ hòm thư điện tử: anpq.skhcn@sonla.gov.vn

* Tiểu sử tóm tắt:
- Sinh ngày:12/02/1962
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán:Duy Nhất- Vũ Thư- Thái Bình
- Nơi ở hiện nay:Số nhà 23, đường Cách mạng tháng 8, tổ 6, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
- Trình độ học vấn: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thuỷ văn
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
- Số điện thoại cơ quan: 0212.3852.493
- Số di động: 0978.333.688
 
a) Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Sở và các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao.
b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án và cơ chế, chính sách phát triển khoa học công nghệ;
- Công tác cán bộ, tổ chức nhân sự;
- Thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
- Quản lý kế hoạch và tài chính;
- Quản lý khoa học;
- Thanh tra khoa học và công nghệ;
- Thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Bảo vệ nội bộ;
- Công tác Quốc phòng - An ninh; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan.
c) Phụ trách các đơn vị:
- Thanh tra Sở;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính;
- Phòng Quản lý khoa học.
d) Chủ tài khoản thứ nhất của Sở; là người phát ngôn chính thức và cung cấp thông tin cho báo chí; tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban theo sự phân công của tỉnh; tham gia một số Hội đồng của Sở, ngành.

2. Đồng chí: Lường Thị Hân

- Chức vụ: Phó giám đốc Sở
- Điện thoại: 02123.855.588
- Địa chỉ hòm thư điện tử: hanlt.skhcn@sonla.gov.vn

* Tiểu sử tóm tắt:
- Sinh ngày: 26/6/1965
- Dân tộc: Thái
- Quê quán:Mộc Châu - Sơn La
- Nơi ở hiện nay:Số nhà 03, ngõ 20, đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 02, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La,tỉnh Sơn La
- Trình độ học vấn: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
- Số điện thoại cơ quan: 0212.3855.588
- Số di động: 0912.453.952
 
a) Giúp Giám đốc chỉ đạo các lĩnh vực:
- Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và các lĩnh vực khác được phân công;
- Hành chính tổng hợp;
- Công tác pháp chế;
- Cải cách hành chính;
- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 của Sở;
- Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng;
- Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 trong các cơ quan hành chính và doanh nghiệp.
b) Các đơn vị phụ trách:
- Văn phòng Sở;
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
c) Các nhiệm vụ khác:
- Chủ tài khoản thứ hai của Sở;
- Thay mặt Giám đốc điều hành công việc của Sở, phát ngôn và thông tin cho báo chí khi Giám đốc đi vắng;
- Tham gia các Ban Chỉ đạo, các Hội đồng của tỉnh khi được Giám đốc và cấp có thẩm quyền phân công;
- Ký các văn bản theo lĩnh vực được giao phụ trách;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao.

3. Đồng chí: Nguyễn Minh Đức

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
- Điện thoại: 02123.857.417
- Địa chỉ hòm thư điện tử: ducmn.skhcn@sonla.gov.vn

* Tiểu sử tóm tắt:
- Sinh ngày:23/8/1960
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nghĩa Trụ - Văn Giang - Hưng Yên
- Nơi ở hiện nay:Tổ 11, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La,tỉnh Sơn La
- Trình độ học vấn: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
- Số điện thoại cơ quan: 0212.3857.417
- Số di động: 0936.612.289
 
a) Giúp Giám đốc chỉ đạo các lĩnh vực:
- Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách về ứng dụng, phát triển, đổi mới công nghệ; thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ; năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ hạt nhân;
- Quản lý công nghệ;
- Năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ hạt nhân;
- Phát triển thị trường khoa học công nghệ;
- Hoạt động ứng dụng, tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
b) Các đơn vị phụ trách:
- Phòng Công nghệ và Quản lý khoa học cơ sở;
- Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ.
c) Các nhiệm vụ khác:
- Tham gia các Ban Chỉ đạo, các Hội đồng của tỉnh khi được Giám đốc và cấp có thẩm quyền phân công;
- Ký các văn bản theo lĩnh vực được giao phụ trách;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao.

4. Đồng chí: Hà Mạnh Hùng

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
- Điện thoại: 02123.853.212
- Địa chỉ hòm thư điện tử: hunghm.skhcn@sonla.gov.vn

* Tiểu sử tóm tắt:
- Sinh ngày: 22/02/1977
- Dân tộc: Thái
- Quê quán:Bắc Yên - Sơn La
- Nơi ở hiện nay:Tổ 02, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La,tỉnh Sơn La
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
- Số điện thoại cơ quan: 0212.853.212
- Số di động: 0977.536.468
 
a) Giúp Giám đốc chỉ đạo các lĩnh vực:
- Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực sở hữu trí tuệ; quản lý khoa học công nghệ cấp cơ sở; thông tin, thống kê khoa học công nghệ;
- Quản lý khoa học cơ sở;
- Xây dựng và phát triển tài sản sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh;
- Hoạt động về sáng tạo khoa học;
- Hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh;
- Công tác thông tin và thống kê khoa học và công nghệ.
b) Các đơn vị phụ trách:
- Phòng Quản lý Chuyên ngành;
- Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ.
c) Các nhiệm vụ khác:
- Tham gia các Ban Chỉ đạo, các Hội đồng của tỉnh khi được Giám đốc và cấp có thẩm quyền phân công;
- Ký các văn bản theo lĩnh vực được giao phụ trách;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao.

Về trang trước    Lên đầu trang
 
 
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 9.546.603

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT