Loading...
Banner website
Tra cứu
Tìm theo số hiệu
Tìm theo loại văn bản
Tìm theo cơ quan ban hành
Ngày tháng ban hành
Tìm theo nội dung
Tên văn bản Thời gian bắt đầu Cơ quan ban hành Xem chi tiết
101/KH-UBND 11/04/2019 UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch triển khai thực hiện đề án "thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Sơn La
94/KH-UBND 05/04/2019 UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
11/2019/QD-UBND 04/04/2019 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN tỉnh Sơn La
153/QÐ-UBND 18/01/2019 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc cho phép sử dụng địa danh và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với NHCN "Mận Sơn La" cho sản phẩm Mận hậu của tỉnh Sơn La
152/QÐ-UBND 18/01/2019 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc cho phép sử dụng địa danh và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với NHCN "Chuối Yên Châu" của huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
16/KH-UBND 16/01/2019 UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2019
103/QÐ-VPUB 18/10/2018 VP UBND tỉnh Sơn La Quyết định số 103/QĐ-VPUB ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở của văn phòng UBND tỉnh Sơn La
239/PCVB -VPUB 09/10/2018 UBND tỉnh Sơn La Phiếu chuyển 239/PCVB -VPUB ngày 9/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La
3604/UBND-KGVX 09/10/2018 UBND tỉnh Sơn La Công văn 3604/UBND-KGVX ngày 9/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La V/v triển khai thực hiện kế hoạch số 110-KH/TU ngày 20/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy
3601/UBND-KHVX 09/10/2018 UBND tỉnh Sơn La Công văn số 3601/UBND-KHVX ngày 9/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La v/v triển khai thực hiện Quyết định số 1285/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
333/BC-STC 30/09/2018 Sở Tài Chính Báo cáo số 333/BC-STC ngày 30 tháng 9 năm 2018 của Sở Tài Chính Báo cáo V/v kết quả xuất khẩu sản phẩm năm 2018, kế hoạch xuất khẩu năm 2019
172/KH-UBND 28/09/2018 UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 1167-TB/TU ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Tỉnh ủy Sơn La về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
566/BC-UBND 25/09/2018 UBND tỉnh Sơn La Báo cáo số 566/BC-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công quý III; nhiệm vụ trong tâm quý IV năm 2018
3171/UBND-KGVX 13/09/2018 UBND tỉnh Sơn La Về việc triển khai thực hiện đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020
2165/QÐ-UBND 05/09/2018 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2018
2095/QÐ-UBND 27/08/2018 UBND tỉnh Sơn La Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy chế phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020
143/KH-UBND 16/08/2018 UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch số 143/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ hop thứ 5, Quốc hội khóa XIV
2758/UBND-NC 10/08/2018 UBND tỉnh Sơn La Công văn về việc thực hiện Thông báo kết luận của BTV tỉnh ủy giải trình theo Quyết định 319-QĐ/TU
2394/UBND-KGVX 17/07/2018 UBND tỉnh Sơn La Công văn số 2394/UBND-KGVX ngày 17/7/2018 V/v tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm Nhãn của tỉnh Sơn La trên các Trang/Cổng TTĐT thành phần
127/KH-UBND 05/07/2018 UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
127/KH-UBND 05/07/2018 UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
127/KH-UBND 05/07/2018 UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 5/7/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
2221/UBND-NC 04/07/2018 UBND tỉnh Sơn La Công văn số 2221/UBND-NC v/v thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
2139/UNBD-NC 29/06/2018 UBND tỉnh Sơn La Công văn số 2139/UNBD-NC ngày 29 tháng 6 năm 2018 V/v tăng cường công tác tuyên truyền , đảm bảo an ninh trật tự
2139/UBND-NC 29/06/2018 UBND tỉnh Sơn La Công văn về việc tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự
108/KH-UBND 08/06/2018 UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 8/6/2018 Về việc tổ chức truyền thông Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hướng ứng Ngày đại dương thế giới năm 2018
1693/UBND-KT 28/05/2018 UBND tỉnh số 1693/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1733/UBND-KGVX 28/05/2018 UBND tỉnh Công văn số 1733/UBND-KGVX ngày 28 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện kế hoạch số 29/KH-TT HĐND ngày 22/5/2018 của TT HĐND tỉnh
94/KH-UBND 15/05/2018 UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
137/KH-UBND 08/08/2017 UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 8/8/2017 kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 6/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
1033/QÐ-UBND 26/04/2017 UBND tỉnh Sơn La Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thực hiện năm 2017 thuộc dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020"
2378/QD-UBND 10/10/2016 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc phê duyệt đề án "Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020"
2273/QÐ-UBND 23/09/2016 UBND tỉnh Sơn La Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KH&CN
01/QÐ-UBND 04/01/2016 UBND tỉnh Sơn La Về việc Ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020
33/2015/QÐ-UBND 20/11/2015 UBND tỉnh Sơn La Về việc ban hành Quy định hoạt động thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
1021/QÐ-UBND 21/05/2015 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc kiện toàn Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
1018/QÐ-UBND 21/05/2015 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc kiện toàn Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ
1020/QÐ-UBND 21/05/2015 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc kiện toàn Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
1019/QÐ-UBND 21/05/2015 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc kiện toàn Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
14/2015/QÐ-UBND 21/05/2015 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
 
 
1
2
1
2
1
2
1
2
Ảnh hội nghị
Ảnh hội nghị
Thăm quan mô hình VietGap
Tập huấn VietGap
Cây tứ quý
Cây tứ quý
Ảnh lưu niệm ngày 18 tháng 5
Kỷ niệm ngày 18 - 5
1
2
1
2
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 9.790.297

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT