Loading...
Banner website
Tra cứu
Tìm theo số hiệu
Tìm theo loại văn bản
Tìm theo cơ quan ban hành
Ngày tháng ban hành
Tìm theo nội dung
Tên văn bản Thời gian bắt đầu Cơ quan ban hành Xem chi tiết
109-KH/ÐUK 09/05/2019 Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Kế hoạch tuyên truyền nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh Sơn La năm 2019
450/KH-KHCN 09/05/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch số 450/KH-KHCN ngày 9/5/2019 của Sở KH&CN về Đẩy mạnh, nâng cao chỉ số PAPI năm 2019 theo chỉ đạo tại Công văn số 1434/UBND-NC ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh
1434/UBND-NC 06/05/2019 UBND tỉnh Sơn La Công văn số 1434/UBND-NC v/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công năm 2019
424/KHCN-VP 02/05/2019 Sở KH&CN Sơn La Công văn số 424/KHCN-VP ngày 2/5/2019 của Sở KH&CN V/v khắc phục hạn chế trong công tác CCHC năm 2018 và nâng cao chỉ số CCHC năm 2019
118/KH-UBND 02/05/2019 UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch tổ chức cuộc thi "tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019"
329/KHCN-VP 04/04/2019 Sở KH&CN Sơn La Công văn số 329/KHCN-VP V/v Hoàn thiện quy trình giải quyết TTHC theo Quyết định 1989/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La
76 /BC-KHCN 15/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo Tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
76 /BC-KHCN 15/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo Tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
76 /BC-KHCN 15/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo Tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
64/BC-KHCN 01/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019
60 /BC-KHCN 28/02/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo Kết quả rà soát, cập nhật TTHC trên cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
574/UBND-NC 27/02/2019 UBND tỉnh Sơn La Công văn v/v rà soát công khai TTHC trên cổng thông tin điện tử tỉnh, cổng thông tin hành chính công tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị
434/QÐ-UBND 21/02/2019 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2019
41/KH-UBND 30/01/2019 UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch tuyên truyền về CCHC để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La
149 /KH-KHCN 30/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
150 /KHCN-VP 30/01/2019 Sở KH&CN Sơn La V/v rà soát, lựa chọn các TTHC đưa vào danh mục của Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2019 của UBND tỉnh
41/KH-UBND 30/01/2019 Kê hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La
145 /KH-KHCN 29/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
120/KH-KHCN 24/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2019
112 /KH-KHCN 22/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
25/BC-KHCN 18/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo tự chấm điểm chỉ số CCHC của Sở KH&CN năm 2018
98 /KH-KHCN 18/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
49/KH-KHCN 07/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019
49/KH-KHCN 07/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch 49/KH-KHCN ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Sở KH&CN tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019
1129/KH-KHCN 28/12/2018 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch số 1129/KH-KHCN ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Sở KH&CN cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019
3026/QÐ-UBND 07/12/2018 UBND tỉnh Sơn La Quyết định 3026/QĐ-UBND ngày 7/12/2018 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019
245/BC-KHCN 02/11/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Báo cáo số 245/BC-KHCN ngày 1/11/2018 về Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
244/BC-KHCN 31/10/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Báo cáo số 244/BC-KHCN ngày 31/10/2018 về kết quả thực hiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018
566/BC-UBND 25/09/2018 UBND tỉnh Sơn La Báo cáo số 566/BC-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công quý III, nhiệm vụ trong tâm quý IV năm 2018
773 /TB-KHCN 06/09/2018 Sở KH&CN Sơn La Thông báo công khai lịch tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
184 /BC-KHCN 31/08/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Báo cáo kết quả việc thực hiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) quý III năm 2018
183/BC-KHCN 29/08/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018
182/BC-KHCN 29/08/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Báo cáo số 182/BC-KHCN ngày 28/8/2018 về kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế theo kết luận số 02/KL-ĐKT ngày 12/6/2018 về kiểm tra cái cách hành chính năm 2018
744/TB-KHCN 24/08/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thông báo số 744/TB-KHCN ngày 22/8/2018 của Sở KH&CN về Công bố, niêm yết thủ tục hành chính thuộc pham vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
2554/UBND-KGVX 30/07/2018 UBND tỉnh Sơn La Công văn số 2554/UBND-KGVX ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính.
636 /TB-KHCN 20/07/2018 Sở KH&CN Sơn La Thông báo Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
598/KH-KHCN 13/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch số 598/KH-KHCN ngày 11/7/2018 của Sở KH&CN về khắc phục hạn chế theo kết luận số 02/KL-ĐKT ngày 12/6/2018 về kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 của Sở KH&CN
73/QÐ-KHCN 11/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Quyết định số 73/QĐ-KHCN ngày 11 tháng 7 năm 2018 V/v phân công cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và xử lý khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh
610/KHCN-VP 11/07/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Công văn Số: 610/KHCN-VP V/v Chấn chỉnh thực hiện công tác CCHC và nâng cao chỉ số CCHC năm 2018
152 /BC-KHCN 09/07/2018 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2017
 
 
1
2
1
2
1
2
1
2
Ảnh hội nghị
Ảnh hội nghị
Thăm quan mô hình VietGap
Tập huấn VietGap
Cây tứ quý
Cây tứ quý
Ảnh lưu niệm ngày 18 tháng 5
Kỷ niệm ngày 18 - 5
1
2
1
2
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 9.790.235

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT