Loading...
Banner website
Tra cứu
Tìm theo số hiệu
Tìm theo loại văn bản
Tìm theo cơ quan ban hành
Ngày tháng ban hành
Tìm theo nội dung
Tên văn bản Thời gian bắt đầu Cơ quan ban hành Xem chi tiết
30/QÐ-KHCN 25/02/2019 Sở KH&CN Sơn La Quyết định về việc giao trách nhiệm thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
28/QÐ-TTKHCN 24/01/2019 Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN Quyết định về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN
174/QÐ-UBND 22/01/2019 UBND tỉnh Sơn La Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng năm 2019
3116/QÐ-UBND 13/12/2018 UBND tỉnh Sơn La Quyết định 3116/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2030" của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La
52/2016/QÐ-TTg 06/12/2018 Chính Phủ Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 6 tháng 12 năm 2016 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
44/QÐ-TTKHCN 05/10/2018 Trung Tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quyết định số 44/QĐ-TTKHCN ngày 5/10/2018 V/v Thành lập hội đồng kiểm kê tài sản, đất đai năm 2018
2306/QÐ-BKHCN 16/08/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định 2306/QĐ-BKHCN ngày 16-8-2018 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
1989/QÐ-UBND 15/08/2018 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ
930/QÐ-TTg 28/07/2018 Chính Phủ Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020
2018/QÐ-SHTT 26/06/2018 Cục Sở hữu trí tuệ Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 2018/QĐ-SHTT về việc ban hành Quy chế kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp
59/QÐ-KHCN 29/05/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
793/QÐ-UBND 28/05/2018 UBND tỉnh Quyết định 733/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018
365/QÐ-BKHCN 24/05/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định 365/QĐ-BKHCN ngày 26/2/2018 về việc phê duyệt Danh mục Dự án Khoa học và công nghệ va các nhiệm vụ thuộc Dự án Khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiệ từ năm 2018 thuộc sản phẩm Quốc gia "Sản xuất vắc - xin phòng bệnh cho vật nuôi của Việt Nam"
55/QÐ-KHCN 23/05/2018 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ
1013/QÐ-UBND 21/05/2018 UBND tỉnh Quyết định 1013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 05 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành đề án phát triển và quảng bá thương hiệu các sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2021
19/2018/QÐ-TTg 19/04/2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
18/QÐ-KHCN 26/03/2018 Sở KH&CN Sơn La Quyết định số 18/QĐ-KHCN ngày 26/3/2018 Về việc giao phụ trách Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
63/QÐ-TTCP 26/02/2018 Thanh tra Chính Phủ Quyết định phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng đối với ủy ban nhân dân cấp tỉnh năm 2017
322/QÐ-UBND 08/02/2018 UBND tỉnh Sơn La Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 8 tháng 02 năm 2018 về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2017
293/QÐ-UBND 06/02/2018 UBND tỉnh Quyết định số 293/QĐ-UBND về việc bổ sung các đơn vị tiềm năng để trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2020
02/QÐ-UBND 02/01/2018 UBND tỉnh Sơn La Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2018 về việc cho phép sử dụng địa danh "Mộc Châu - Sơn La" và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Bơ Mộc Châu" cho sản phẩm quả bơ của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
2332/QÐ-UBND 29/08/2017 UBND tỉnh Sơn La Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017 về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2017
2002/QÐ-UBND 21/07/2017 UBND tỉnh Sơn La Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc ủy quyền phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, đề cương chi tiết, thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
1928/QÐ-UBND 14/07/2017 UBND tỉnh Sơn La Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân bổ và giao dự toán kinh phí thực hiện các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2017, Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ
548/QÐ-UBND 14/03/2017 UBND tỉnh Sơn La Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2017 về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016
2728/QÐ-UBND 14/11/2016 UBND tỉnh Sơn La Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016
3490/QÐ-BNV 10/10/2016 Bộ nội vụ Quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020”
308-CTrPH/HNDT-SKH&CN 06/06/2016 Hội nông dân tỉnh Sơn La và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội nông dân tỉnh Sơn La và Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016-2020
225/QÐ-TTg 04/02/2016 Chính phủ Quyết định phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020
225/QÐ-TTg 04/02/2016 Chính phủ Quyết định phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020
30/QÐ-KHCN 28/01/2016 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Ban hành Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra công tác Cải cách hành chính nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2016
29/QÐ-KHCN 28/01/2016 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2016
28/QÐ-KHCN 28/01/2016 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016-2020
02/QÐ-UBND 04/01/2016 UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy chế phối hợp trong việc quản lý các hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La
02/QÐ-KHCN 04/01/2016 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, xuất bản các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
01/QÐ-KHCN 04/01/2016 Sở KH&CN tỉnh Sơn La Về việc quản trị hệ thống và quản lý thông tin trên cổng thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
3241/QÐ-UBND 22/12/2015 UBND tỉnh Sơn La Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020
25/2015/QÐ-UBND 07/08/2015 UBND tỉnh Sơn La Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 7 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
09/2015/QÐ-TTG 25/03/2015 Chính phủ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTG ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hện một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
2241/QÐ-TTg 11/12/2014 Chính phủ Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020
 
 
1
2
1
2
1
2
1
2
Ảnh hội nghị
Ảnh hội nghị
Thăm quan mô hình VietGap
Tập huấn VietGap
Cây tứ quý
Cây tứ quý
Ảnh lưu niệm ngày 18 tháng 5
Kỷ niệm ngày 18 - 5
1
2
1
2
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 9.790.322

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT