Loading...
Banner website
Tra cứu
Tìm theo số hiệu
Tìm theo loại văn bản
Tìm theo cơ quan ban hành
Ngày tháng ban hành
Tìm theo nội dung
Tên văn bản Thời gian bắt đầu Cơ quan ban hành Xem chi tiết
01/2019/TT-BKHÐT 04/01/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư quy định báo cáo thống kê ngành Thống Kê
15/2018/TT-BKHCN 15/11/2018 Bộ KH&CN Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN
13/2018/TT-BKHCN 05/09/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 5/9/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 06 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.
04/2018/TT-BKHCNH 15/05/2018 Bộ KH&CN Thông tư về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
03/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư 03/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2018 Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Khoa học và công nghệ vầ phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về Khoa học và công nghệ
01/2018/TT-BKHCN 12/04/2018 Bộ KH&CN Thông tư Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
07/2017/TT-BTP 28/07/2017 Bộ tư pháp Thông tư Quy định điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
10/2017/TT-BKHCN 28/06/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày ngày 28 tháng 6 năm 2017 của bộ Khoa học và công nghệ về Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
09/2017/TT-BKHCN 27/06/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư 09/2017/TT-BKHCN ngày 27/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ
08/2017/TT-BKHCN 26/06/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
07/2017/TT-BKHCN 16/06/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
05/2017/TT-BKHCN 25/05/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư 05/2017/TT-BKHCN ngày 25 tháng 05 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
06/2017/TT-BKHCN 25/05/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư số 06/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 25/5/2017 vềQuy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục
04/2017/TT-BKHCN 22/05/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN ngày 22/5/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điện và nhiên liệu sinh học
03/2017/TT-BKHCN 03/04/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 3 tháng 4 năm 2017 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
01/2017/TT-BKHCN 12/01/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư số 01/2017/TT -BKHCN ngày 12 tháng 1 năm 2017 của Bộ Khoa học và Côn nghệ về Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức Khoa học và công nghệ công lập
22/2016/TT-BKHCN 28/12/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư số 22/2016/TT-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
21/TT-BKHCN 15/12/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư số 21/TT-BKHCN ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Ban hành Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về An toàn thiết bị điện và điện tử
19/TT-BKHCN 28/10/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư số 19/TT-BKHCN ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
22/2016/TT-BTTTT 19/10/2016 Bộ Thông tin và Truyền Thông Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
14/2016/TTLT-BTTTT- BKHCN 25/07/2016 Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Khoa học và công nghệ Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạp pháp luật về SHTT
s? 01/2016/TT-BNV 13/01/2016 Bộ Nôi vụ
01/2016/TT-BNV 13/01/2016 Bộ nội vụ Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
01/2016/TT-BNV 13/01/2016 Bộ nội vụ Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015 Bộ KH&CN Thông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
26/TT-BKHCN 26/11/2015 Bộ KH&CN Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ
25/2015/TT-BKHCN 26/11/2015 Bộ KH&CN Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Bộ TC Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
39/2014/TTLT-BKHCN-BTC 17/12/2014 Bộ TC - Bộ KH&CN Quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước.
29 /2014/TTLT-BKHCN-BNV 15/10/2014 Bộ KH&CN Thông tư số 29/2014/TTLT- BKHCN- BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện
26/2014/TT-BKHCN 10/10/2014 Bộ KH&CN Hướng dẫn Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
24/2014/TTLT-BKHCN-BNV 01/10/2014 Bộ KH&CN - Bộ NV Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
121/2014/TTLT-BTC-BKHCN 25/08/2014 Bộ TC - Bộ KH&CN Thông tư liên tịch Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết đoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
120/2014/TTLT-BTC-BKHCN 25/08/2014 Bộ TC - Bộ KH&CN Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
22/2014/TT-BKHCN 25/08/2014 Bộ KH&CN Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2014 của BỘ Khoa học và công nghệ về việc Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.
79/2014/TTLT-BTC-BKHCN 18/06/2014 Bộ TC Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
17/2014/TT-BKHCN 16/06/2014 Bộ KH&CN Thông tư số 17/2014/TT-BKHCN ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
17/2014/TT-BKHCN 16/06/2014 Bộ KH&CN Sửa đổi, bổ sung thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm.
14/2014/TT-BKHCN 11/06/2014 Bộ KH&CN Thông tư Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
11/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Bộ KH&CN Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
 
 
1
2
1
2
1
2
1
2
Ảnh hội nghị
Ảnh hội nghị
Thăm quan mô hình VietGap
Tập huấn VietGap
Cây tứ quý
Cây tứ quý
Ảnh lưu niệm ngày 18 tháng 5
Kỷ niệm ngày 18 - 5
1
2
1
2
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 9.790.308

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT